Semalt hünärmeni: 10 duýgur kiberhowpsuzlyk hakykaty

Kiberhowpsuzlyk pudagy has köp hünärmeniň bu pudaga goşulmagy bilen giň gerim alýar. Netijede, barha zyýanly programma üpjünçiligi işlenip düzülýär we her gün 230 000 töweregi täze zyýanly programma üpjünçiligi işe girizilýär. Kiber jenaýatçylygyna garşy göreşmek üçin her ýyl 100 milliard dollar maýa goýulýandygy aýdylýar.

Interneti ulanýan bolsaňyz, kiberhüjümlere ýykgyn edýärsiňiz. “Semalt” -yň uly müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Nik Çaýkowskiniň aşakdaky pikirleri, netijeli goragsyz işlemek brauzeriň nähili howplydygyny görkezýär.

1. Bütin dünýäde iň howply kiber hüjümçiler

FBI-de 350,000-den 100 million dollar aralygynda web ulanyjylarynyň ýitgilerine jogap berýän iň köp gözlenýän 19 internet jenaýatçysynyň sanawy bar. Häzirki wagtda FBI tarapyndan JABBERZEUS mowzuklary iň köp gözlenýär.

2. Taryhdaky iň gymmat kompýuter wirusy

MyDoom, kiberhowpsuzlyk taryhynda dünýäde iň köp çykdajy talap edilýär. Wirusyň şu wagta çenli 38,5 milliard dollar zyýan çekendigi çak edilýär.

3. Sosial mediýa hüjüm edýänleriň ileri tutulýan nyşany

Häzirki wagta çenli dünýäde 1,6 milliarddan gowrak sosial media ulanyjy bar, ony hakeriň maksadalaýyk maksady edýär. Sosial ulgamlarda ep-esli wagt sarp edýän ulanyjylar bu hüjümleriň pidasy bolup bilerler.

4. Kompýuterleriň 99% -i toplumlary ulanmak howpy astyndadyr

Kompýuterleriň 99% -inden gowragynyň operasiýa ulgamlarynda Adobe Reader, Oracle Java we Adobe Flash ýaly programmalary bar. Bu programma üpjünçiliginiň bolmagy, hüjüm edijiler enjamyňyza girmek üçin optimizirläp bilýän kanal döredýär.

5. Internet jenaýatçylary pidalara täsir etmek üçin çemeleşmegi makul bildiler

Kiberhowpsuzlygyň pidalary aňsatlyk bilen dolandyrylýar, sebäbi adamlar kiberhowpsuzlyk bilen baglanyşykly iň gowşak baglanyşygy emele getirýärler. Şeýlelik bilen, sosial in engineeringenerçilik, şahsyýetleriň psihologiki taýdan manipulirlemek arkaly gizlin maglumatlary açmagyny üpjün etmek çemeleşmesine degişlidir.

6. Howpsuzlyk seresaplygy: içerki işler

Köplenç işçileriň takmynan 59 göterimi işden aýrylanda ýa-da işden aýrylanda guramanyň maglumatlaryny ogurlaýarlar. Gorag almak üçin beýleki içerki zorluklara zyýanly içerki adamlar, biperwaý içerki we içerki adamlary ekspluatirlemek degişlidir.

7. Hökümetiňiz gowşaklygy artdyrýar

Bütin dünýäde hökümetleriň sanly ýarag hökmünde ulanmak niýeti bilen zyýanly programma üpjünçiligini taýýarlaýandygy hakykat. Zyýanly programma üpjünçiligi, jenaýatçylykly programma üpjünçiliginiň ösen ewolýusiýasyna sebäp bolan hususy guramalara we şahsy kompýuterlere ýol tapýar.

8. Hüjümçileri herekete getirýän derrew karta bar

Amerikanyň Birleşen Ştatlary kiber jenaýatçylary üçin ileri tutulýan maksat. Mysal üçin, ABŞ-nyň Goranmak ministrliginiň tory hytaýly jenaýatçy tarapyndan amala aşyrylan hüjüm netijesinde 100 million dollardan gowrak zyýan çekdi.

9. Kiberjenaýatçylyk dünýä üçin çynlakaý kynçylyk

Internet hüjümleri netijesinde ýitirilen pullaryň 68% -i öwezini dolup bolmajak hasaplandy. Kiber-jenaýat diňe bir köp çykdajy etmän, eýsem dünýädäki kompaniýalar üçin beýleki kynçylyklara hem sebäp bolýar.

10. Hacktivizm kiber hüjümleri katalizleýän esasy ylhamdyr

Hacktiwizm dünýädäki kiber hüjümleriň 50 göteriminden gowragyny düzýär. Bu adalga, syýasy gün tertibini güýçlendirmek maksady bilen kompýuterleriň dissident goşundylaryny aňladýar.

Netije

Elmydama ýadyňyzdan çykarmaň, internet jenaýatçylaryna baha bermeli däl. Şonuň üçin hiç hili gorag täsirli däl, howp abanmaýar. Kiberhowpsuzlyk howpunyň ululygyna garamazdan, ýüze çykyp biljek hüjümiň öňüni almak üçin degişli çäreleri görmeli.