Semalt hünärmeni: Troýan wirusy näme we ony el bilen nädip ýok etmeli

Adaty bir kompýuter ulanyjysy bolsaňyz, Troýan wirusyny we enjamyňyza edýän täsirini bilýän bolsaňyz gerek. Internetden göçürip alýan programmalaryňyza we faýllaryňyza girýän wirus. Bu wirusyň esasy aýratynlygy, faýllaryňyza giren pursady, gizlinlikde ýok etmek prosesine başlaýar. Peýdaly programma görnüşinde gelýär, ýöne kompýuteriňize ýaramaz täsir edip tersini edýär.

Semalt Digital Services” -iň hünärmeni Raýan Jonson Troýan wirusynyň nämedigini, haýsy howplary döredýändigini we kompýuterden el bilen nädip ýok edip boljakdygyny takyk düşündirýär. Başlalyň.

Troýan at wirusynyň aýratynlyklary

Troýan at wirusy bilen adaty kompýuter wirusynyň arasyndaky esasy tapawut, ozalky özüni ýaýratmak üçin döredilmedi. Şonuň üçin wirus ýa-da ýük göteriji hökmünde ýa-da internetden ýokaşan faýl hökmünde göçürilýär. Bu wirus, ahyrky maglumatlary ogurlamakdan başga-da, beýleki zyýanly programma üpjünçiligini kompýuteriňize göçürip alyp bilýär. Kompýuterde bu wirusa garşy göreşmäge kömek edýän gorag diwary aýratynlyklary bar, ýöne wirusa el bilen aýyrmagyň zerur bolmagynyň mümkindigini görkezýän antiwirus elmydama täsirli däl.

El bilen aýyrmak üçin kabul edilmeli ädimler

Troýan at wirusyny kompýuteriňizden el bilen aýyrmak üçin aşakdaky ädimleri ýerine ýetirip bilersiňiz:

  • Troýany kesgitläň: bu wirusa täsir eden faýllary kesgitläniňizden soň, aňsatlyk bilen aýrylyp bilner. Köplenç ulgamyňyzda Troýan hüjümi bilen baglanyşykly DLL ýalňyşlygy ýüze çykar.
  • Ulgamy dikeltmek funksiýasyny ýapyň: bu ädimi ýatdan çykarmak, kompýuteriň pozýan maglumatlaryňyzy dikeltjekdigini aňladýar.
  • Enjamyňyzy täzeden açyň: kompýuteriňizi täzeden açanyňyzda, ony howpsuz tertipde başlamaga kömek etmek üçin 8 funksiýa düwmesini ulanyň.
  • Programmalary aýyrmak ýa-da goşmak üçin gidiň: muny dolandyryş paneli bölüminde taparsyňyz we Troýan wirusy bilen ýokaşan programmalary aýyrarsyňyz.
  • Giňeldişlerden dynyň: programmanyň ähli faýllarynyň öçürilmegini üpjün etmek üçin windows ulgam bukjasyny arassalaň.

Aboveokardaky ädimleri ýerine ýetireniňizden soň, kompýuteriňizi adaty tertipde täzeden açyň.

Wirusy ýok etmegiň beýleki çemeleşmeleri şulary öz içine alýar:

Troýan atyndan dynmagyň başga bir çäresi, aşakdakylary öz içine alyp biljek ädimleri öz içine alýar:

  • Gizlenen bukjalaryň bukjanyň opsiýasyndan görünýändigine göz ýetiriň.
  • Soňra kompýuteriň howpsuz re iniminde täzeden açyň.
  • Soňra Troýan wirusy bilen baglanyşykly ähli amallary duruzyň.

Emma bu ädimleriň dolydygyna göz ýetirmek üçin ulgamyň sanawyny redaktirlemeli.

Recallatlamaly nokatlar

Infectedokanç maglumatlary registriňizden üstünlikli geçirendigiňize göz ýetirmek üçin maglumatlary RUN bukjasynda tapmaly bolarsyňyz.

Mundan başga-da, bukjany tapanyňyzdan soň, Troýan atlary bilen baglanyşykly exe we dlls faýllaryny pozmaly we soňundan bahany pozmaly. Şeýle hem, haýsyny, kompýuteriňizi açanyňyzda programmalaryň awtomatiki başlanýandygyny kesgitlemeli.

Bolýar, maňa kömek gerek

Troýan at wirusyny el bilen aýyrmak kyn. Şeýle-de bolsa, häzirki anti-zyýanly programma üpjünçiligi bilen wirusy netijeli ýok edip bolýar. Plumbytes Anti-zyýanly programma üpjünçiligi, Troýan Horse wirusyny we beýleki zyýanly programma üpjünçiligini kompýuteriňizden ýok etmek üçin iň oňat programma üpjünçiligi.